REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PARTENOPE SHOES COM;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem partenope-shoes.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PARTENOPE SHOES COM a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem partenope-shoes.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy PARTENOPE SHOES COM, działający pod adresem partenope-shoes.com, prowadzony jest przez PARTENOPE Jakub Turowski, ul. Tadeusza Kościuszki 1C lok. 409, 44-100, Gliwice, NIP: 6312611722, REGON: 243244739. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer, Tablet lub Smartfon z dostępem do internetu z aktualną wersją przeglądarki internetowej IE, Chrome, Safari, Opera lub Firefox.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PARTENOPE SHOES COM zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu partenope-shoes.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PARTENOPE SHOES COM,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową partenope-shoes.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PARTENOPE SHOES COM Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku Polskim, Angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu partenope-shoes.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wymienionych krajów: Polska, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malezja, Malta, Monako, Niderlandy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Singapur, Slowacja, Słowenia, Południowa Korea, Hiszpania, Szwecja, Swajcaria, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania, USA i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Czas dostawy na terenie Polski wynosi 1-3 dni robocze i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

3. Dostawa zamówionych Towarów poza Polskę realizowana jest za pośrednictwem:

  • Firmy kurierskiej

  • Poczty Polskiej (usługa Global Expres) 

Koszty, czasy dostawy i sposób dostawy poza Polskę określa tabela:Czechy

Darmowa wysyłka

2-4 dni

DHL Parcel

Niemcy

Darmowa wysyłka

2-4 dni

DHL Parcel

Słowacja

Darmowa wysyłka

2-4 dni

DHL Parcel

Austria

5,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Belgia

5,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Dania

5,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Estonia

5,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Finlandia

5,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Francja

9,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Włochy

9,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Łotwa

9,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Litwa

9,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Luxemburg

9,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Monako

9,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Niderlandy

5,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Słowenia

5,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Szwecja

9,90 EUR

2-4 dni

DHL Parcel

Wielka Brytania

9,90 EUR 

2-4 dni

DHL Parcel

Bułgaria

9,90 EUR

3-7 dni

Postal Parcel

Cypr

9,90 EUR

3-7 dni

Global Expres

Węgry

5,90 EUR

3-7 dni

DHL Parcel

Islandia

9,90 EUR

3-7 dni

Global Expres

Irlandia

9,90 EUR

3-7 dni

Global Expres

Malta

9,90 EUR

3-7 dni

Global Expres

Norwegia

5,90 EUR

3-7 dni

Global Expres

Portugalia

9,90 EUR

3-7 dni

DHL Parcel

Rumunia

9,90 EUR

3-7 dni

DHL Parcel

Hiszpania

5,90 EUR

3-7 dni

DHL Parcel

Szwecja

9,90 EUR

3-7 dni

Global Expres

Chorwacja

9,90 EUR

7-9 dni

Global Expres

Grecja

9,90 EUR

8-10 dni

Global Expres

Serbia

9,90 EUR

10-12 dni

Global Expres

Turcja

9,90 EUR

10-12 dni

Global Expres

Hong Kong

9,90 EUR

8-10 dni

Global Expres

Izrael

9,90 EUR

8-10 dni

Global Expres

Południowa Korea

9,90 EUR

8-10 dni

Global Expres

Malezja

9,90 EUR

8-10 dni

Global Expres

Singapur

9,90 EUR

8-10 dni

Global Expres

Brazylia

9,90 EUR

12-14 dni

Global Expres

Japonia

9,90 EUR

12-14 dni

Global Expres

Kanada

9,90 EUR

12-14 dni

Global Expres

Tajlandia

9,90 EUR

12-14 dni

Global Expres

USA

9,90 EUR

12-14 dni

Global Expres

Australia

9,90 EUR

21 dni

Global Expres

Nowa Zelandia

9,90 EUR

21 dni

Global Expres

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem

- płatnością w systemie PayU

W przypadku wyboru płatności przez PayU lub przelewem płatność jest wymagana przed wysyłką towaru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. 

Sklep Partenope-shoes.com dobrowolnie wydłuża ten okres i daje możliwość odstąpienia od umowy w ciagu 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania towaru.

W razie skorzystania z tego prawa od odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas (PARTENOPE Jakub Turowski, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1C lok 409, 44-100 GLIWICE, info@partenope-shoes.com, Telefon: +48 728 897 972) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Partenope-shoes.com formularz odstąpienia, który jest do pobrania tutaj, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany powyżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat PARTENOPE Jakub Turowski, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1C lok. 409, 44-100 GLIWICE , info@partenope-shoes.com , Telefon: +48 728 897 972

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: PARTENOPE, ul. Tadeusza Kościuszki 1C lok. 409, 44-100 Gliwice

4. Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Partenope-shoes.com w cenie 13,90 zł.

W celu zwrócenia towaru kurierem DHL skontaktuj się ze sklepem Partenope-shoes.com za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@partenope-shoes.com.

Potwierdzenie możliwości nadania przesyłki zostanie wysłane na Twój adres e-mail wraz z etykietą adresową.


5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, zwrot należności zostanie dokonany na podane w formularzu odstąpienia od umowy konto bankowe.

6. Jeżeli samodzielnie odsyłacie Państwo towar, możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (usługa MTO).
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: PARTENOPE Jakub Turowski, ul. Tadeusza Kościuszki 1C lok. 409, 44-100, Gliwice.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@partenope-shoes.com.

3 W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Koszt przesyłki zostanie zwrócony jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany powyżej za pobraniem nie będzie akceptowane.

Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez sklep Partenope-shoes.com. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się ze sklepem Partenope-shoes.com za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@partenope-shoes.com.

4. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu.

5. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

6. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

PARTENOPE SHOES COM jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. PARTENOPE SHOES COM jako producent udziela dodatkowej gwarancji na Towary, których jest producentem na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów. Udzielana przez nas gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Pkt. VIII Regulaminu). Aby skorzystać z gwarancji nie jest wymagane posiadanie karty gwarancyjnej. 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. PARTENOPE SHOES COM podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@partenope-shoes.com

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PARTENOPE SHOES COM a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.